Rezervace


Akce
Účastník
Adresa
Zákonný zástupce
Dávám výslovně souhlas s tím, aby Václav Machač, IČ 62687999, (dále jen „Správce“) zpracovával v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o Ochraně fyzických údajů a volném pohybu těchto údajů osobní údaje dítěte a zákonných zástupců dítěte za účelem vedení evidence a s tím souvisejícími činnostmi. Beru na vědomí, že správce předává osobní údaje Studiu aktivní rekreace s.r.o., IČ 27490807.

Souhlasím, aby Správce zpracovával fotografie, videa a zvukové záznamy účastníka akce za účelem prezentace na webu a sociálních sítích.

Jsem informován, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne ukončení akce, na kterou je dítě přihlášeno. Jsem srozuměn se svým právem mít přístup ke svým osobním údajům, požadovat jejich opravu a odvolat tento Souhlas.

Podmínky rezervace: Místo na akci Vám bude rezervováno do okamžiku, dokud nebudete blokovat možnost řádného přihlášení dalším zájemcům o akci. O tomto budete vyrozuměni e-mailem, případně jinou formou (pomocí SMS, telefonicky). Do sedmi dnů máte možnost změnit Rezervaci na Přihlášku. Po uplynutí této lhůty rezervace automaticky zaniká. Rezervace také automaticky zaniká sedm dnů před započetím akce.