Všeobecné podmínky

 

Pro účast na akcích Studia aktivní rekreace

 

1.   Přihlášení na akci
2.   Rezervace  
3.   
Způsob úhrady
4.   Změna smlouvy
5.   Změna smlouvy při pořádání Lyžařské a Snowboardové školy
6.   Prohlášení zákonných zástupců účastníků Lyž. a SNB školy
7.   Stornovací podmínky
8.   Informace o akci
9.   Pojistné podmínky
10. Poplatky za ošetření ve zdravotnických zařízeních, recepty, léky
11. Kontaktní místa 
12. Všeobecná ustanovení

 

1. Přihlášení na akci

1.1. V případě zájmu o účast na akci zašlete řádně vyplněnou přihlášku jakoukoli formou (pošta, fax, e-mail) na naši adresu nebo odešlete elektronickou přihlášku z našich webových stránek.
1.2. Zařazení (nezařazení) na akci bude účastníkovi sděleno ihned po obdržení přihlášky.
1.3. Zrušení účasti na akci Studia je zákazník povinen provést písemně. Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen splnit závazky vyplývající z bodu 7. 
1.4. V případě hromadné přihlášky je součástí této přihlášky seznam účastníků akce.

 

2. Rezervace

2.1. V případě zájmu o účast na akci můžete také zaslat řádně vyplněnou rezervaci jakoukoli formou (pošta, fax, e-mail) na naši adresu, nebo odeslat elektronickou rezervaci z našich webových stránek.
2.2. Přijetí (nepřijetí) rezervace Vám bude sděleno ihned po jejím obdržení.
2.3. Místo na akci Vám bude rezervováno do okamžiku, dokud nebudete blokovat možnost řádného přihlášení dalším zájemcům o akci. O tomto budete vyrozuměni e-mailem, případně jinou formou (pomocí SMS, telefonicky). Poté máte možnost do sedmi dnů změnit Rezervaci na Přihlášku. Po uplynutí této lhůty rezervace automaticky zaniká.  
2.4. Rezervace také zaniká sedm dnů před započetím akce.

 

3. Úhrada akce

3.1. Úhradu akce proveďte po oznámení o zařazení účastníka na akci ve výši uvedené v tomto oznámení, nejdéle však 30 dnů před započetím akce.
3.2. U některých akcí mohou být lhůty uhrazení stanoveny jinak.
3.3. Úhradu proveďte převodem na účet, který je uvedený v pokynech k úhradě konkrétní akce. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo účastníka akce. 
3.4. U hromadných přihlášek je způsob a termín úhrady určen po domluvě mezi zákazníkem a Studiem aktivní rekreace.

3.5 Dodatečné navýšení ceny akce. V případě, že míra inflace překročí od doby vyhlášení akce 10%, uhradí účastník navíc částku převyšující 10%. Příklad: Míra inflace dosáhne 16%, potom účastník uhradí navíc 6% z ceny akce, 10% jde na vrub Studia.

 

4. Změna smlouvy

4.1. Smlouvou se rozumí nabídkový materiál týkající se dané akce, který zahrnuje nabízené služby a přihlášku obsahující výňatek ze všeobecných podmínek platných pro účast na akcích pořádaných Studiem.
4.2. Provede-li Studio před prvním poskytnutím služeb podstatnou změnu v kvalitě nebo v ceně akce o více než 10%, je povinno tuto skutečnost zákazníkovi neprodleně ohlásit a vyžádat si ve stanovené lhůtě jeho souhlas s provedenou změnou. Jestliže zákazník se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit. Při dodržení stanovené lhůty se tak stane bez povinnosti jakékoli náhrady vůči Studiu a Studio vrátí zákazníkovi zaplacenou cenu služeb.  
4.3. Dojde-li ze strany Studia ke zrušení akce, Studio zákazníkovi tuto skutečnost neprodleně oznámí a vrátí mu zaplacenou cenu služeb.

 

5. Změna smlouvy při pořádání Lyžařské a Snowboardové školy

Pro účast na Lyžařské a Snowboardové škole platí dále tyto podmínky:

5.1. V případě špatných sněhových podmínek může Lyžařská a Snowboardová škola změnit termín konání.
5.2. V případě, že se v místě konání Lyžařské a Snowboardové školy prudce změní počasí (vánice, silný déšť apod.) může Lyžařská a Snowboardová škola zvolit náhradní program. 
5.3. V případě, že počasí nedovolí absolvovat účastníkům Lyžařské a Snowboardové školy všechny zájezdy kurzu v dané sezóně, přesune se kurzovné do další sezóny.

5.4. V případě, že nařízením vlády nebude možné dodržet plánované termíny Lyžařské a Snowbordové školy, ale bude možné ji absolvovat v jiných termínech téže sezóny, může Lyžařská a Snowboardová škola tyto termíny změnit.

 

6. Prohlášení zákonných zástupců účastníků Lyžařské a Snowboardové školy

6.1. Zákonní zástupci se zavazují, že lyžařské bezpečnostní vázání dítěte bude odborně zkontrolováno a seřízeno. 
6.2. Zákonní zástupci prohlašují, že přihlášený účastník Lyžařské a Snowboardové školy je psychicky a fyzicky schopen absolvovat výcvik ve sjezdovém lyžování nebo snowboardingu.

 

7. Stornovací podmínky

7.1. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, je povinen uhradit Studiu účelně vynaložené náklady, které v důsledku toho vznikly (pokud se nejedná o skutečnosti vyplývající z bodu 4.).
7.2. Nejméně však u zrušení účasti jednotlivcem :
- do 30-ti dnů před stanoveným termínem odjezdu 30 %
- 29 - 21 dnů před odjezdem 50 % z ceny akce
- 20 - 11 dnů před odjezdem 70 % z ceny akce
- 10 a méně dnů před odjezdem 100 % z ceny akce
7.3. Nejméně však u zrušení hromadné přihlášky :
- do 30-ti dnů před započetím akce 70 % z ceny akce
- 30 a méně dnů 100% z ceny akce
7.4. Studio není povinno poskytnout zákazníkovi náhradu ani slevu, jestliže zákazník sjednaných služeb nevyužije. 
7.5. U některých akcí může být výše stornopoplatků stanovena jinak.

 

8. Informace o akci

8.1. Účastníci akce obdrží podrobné informace nejdéle 30 dnů před započetím této akce. 
8.2. U některých akcí může být termín podání informací stanoven jinak.

 

9. Pojistné podmínky 

Druh pojištění účastníků se u jednotlivých akcí liší. Pro bližší informace kontaktujte Studio.

 

10. Poplatky za ošetření ve zdravotnických zařízeních, recepty, léky 

10.1. Poplatky za recept, návštěvu pohotovosti, klinické ošetření lékařem, léky apod. jdou na vrub účastníka akce, respektive zákonných zástupců účastníka akce.

 

11. Kontaktní místa

11.1. Kontaktní místa jsou uvedena na všech propagačních materiálech vydaných Studiem. 
11.2. Osobami oprávněnými sjednávat služby jménem Studia jsou: Mgr. Václav Machač, Růžena Machačová a případně další osoby uvedené v propagačních materiálech.

 

12. Všeobecná ustanovení

12.1. Podpisem závazné přihlášky nebo rezervace zákazník potvrzuje, že všeobecné podmínky platné pro účast na akcích pořádaných Studiem aktivní rekreace jsou mu známy, souhlasí s nimi a přijímá je v plném rozsahu.
12.2. Souhlas se všeobecnými podmínkami dává zákazník také odesláním elektronické přihlášky nebo rezervace, případně telefonickým přihlášením nebo telefonickou rezervací a úhradou zálohy či celou platbou za akci.
12.3. Zákazník dává výslovně souhlas s tím, aby Václav Machač, IČ: 62687999 a Studio aktivní rekreace s.r.o., IČ: 27490807, zpracovávali v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů osobní údaje zákazníka. Václav Machač a Studio aktivní rekreace s.r.o. mohou používat tyto údaje pouze v rozsahu nutném pro svoji činnost. Souhlas uděluje zákazník na dobu neurčitou. Odvolání tohoto souhlasu může zákazník učinit kdykoli písemnou formou. Poté jsou Václav Machač a Studio aktivní rekrace s.r.o. povinni údaje do jednoho roku vyřadit z evidence a zlikvidovat.
12.4. Pro školy v přírodě, lyžařské kurzy a podobné akce jsou tyto všeobecné podmínky upraveny a budou konzultovány přímo se zákazníkem.
12.5. Nesouhlas s některou části těchto podmínek můžete projednat se zástupci Studia (viz bod 11.2.).