Nejčastější dotazy

Letní tábory a podobné akce

 

1.   Jak vysoké kapesné máme dát dítěti na tábor?
2.   Jsou děti sledovány, zda nemají klíšťata?
3.   Mohou mít děti na táboře mobil?
4.   Je možné navštěvovat děti během letního tábora? 
5.   
Musí se děti účastnit nočních her a hlídek?
6.   Jak postupujete v případě onemocnění či úrazu dítěte?
7.   Moje dítě je poprvé na táboře. Co mohu udělat, aby to zvládlo co nejlépe?
8.   Jak jsou děti rozděleny do oddílů?
9.   Vyskytuje se na Vašich akcích šikana mezi dětmi?
10.  Je možné ubytovat děti společně podle přání? 
11.  
Jak je řešena problematika vší na táboře? 
 

Kapesné

otázka: Jak vysoké kapesné máme dát dítěti na tábor? 

odpověď: Námi doporučené kapesné je 200 Kč.

Pozn.: Dítě vlastně žádné kapesné na táboře nepotřebuje, protože je plně zabezpečeno jídlem a tekutinami po celou dobu pobytu. Ovšem nakládání s kapesným je jednou z dovedností, kterou se dítě postupně učí. Proto je potřeba dopředu zvážit, k jakým účelům bude dítě kapesné používat. Zda pouze k drobným nákupům sladkostí, nebo drobným dárkům blízkým. Nebo bude v rámci kapesného kupovat pohledy a k ním známky atd.

doporučujeme: 
- říci dětem, aby si peníze uschovaly v táborovém trezoru 
- pokud máte zájem na tom, aby dítě čerpalo kapesné postupně, oznamte nám toto a dejte dítěti peníze v odpovídajících hodnotách (např. dvacetikoruny)

 

Klíšťata

otázka: Jsou děti sledovány, zda nemají klíšťata?

odpověď: Zdravotní stav dětí je v průběhu našich akcí celkově sledován. Vždy je přítomen zdravotní dohled.

V případě klíšťat jsou děti:
a) poučeny o vzájemném prohlédnutí se před večerkou
b) prohlíženy v pravidelných intervalech vedoucími a praktikanty
Vyjmutí klíšťat je výhradně v kompetenci zdravotníka. O tomto je udělán zápis do zdravotní knihy a dítě si odváží domů písemné upozornění s datem vyjmutí klíštěte a místem, kde se nacházelo pro případ pozdějších komplikací. Na skutečnost, že dítěti bylo vyjmuto klíště, jsou rodiče upozorněni také při přebírání dětí po ukončení akce.

 

Mobil

otázka: Mohou mít děti na táboře mobil?

odpověď: Ano, mohou. Mobilní telefon se stal nedílnou součástí každodenního života. Stal se nástrojem komunikace mezi dětmi a rodiči, který umožňuje na jedné straně dítěti podávat informace o své činnosti a na straně druhé rodičům kontrolovat a usměrňovat činnost dítěte v době, kdy mu nejsou nablízku.
U menších a lítostivějších dětí je používání mobilních telefonů na táboře nebo podobných akcích vhodné předem v rodinném kruhu promyslet. Někdy je totiž velmi těžké určit míru zkreslenosti informací, které dítě pomocí mobilního telefonu podává. Toto je samozřejmě těžké i v případě obdrženého dopisu či pohledu. Ale zatímco písemná informace dorazí nejvíce 1x denně, a to ještě bez soboty a neděle, pomocí mobilního telefonu mohou být rodiče "bombardováni" informacemi takřka nepřetržitě. V některých případech lítostivějších dětí může jít až o citové vydírání, kterému se bez předchozí přípravy těžko odolává (viz poprvé bez rodičů). Proto je vhodné postupně připravovat děti na to, že v době vzájemného "odloučení" bude mobilní telefon prostředkem ke sdělování příjemných a zajímavých věcí, které jsme bez toho druhého právě prožili.

doporučujeme: 
a) promyslet dopředu, jakým způsobem bude mobilní telefon užíván - např. posílání SMS, volání v určitou dobu atd.
b) pokud předpokládáte (nebo již tyto zkušenosti máte) , že dítě bude mít snahu Vás mobilním telefonem přesvědčit o tom, abyste ho vzali domů - dopředu si společně říci, jak budete reagovat
c) ověřovat si informace spadající do kategorie "vše je na táboře špatné" u hlavního vedoucího - tel. č. na akci je vždy uvedeno v organizačních informacích a na těchto webových stránkách
d) konzultujte získané informace s hlavním vedoucím - hlavní vedoucí společně s vedoucími oddílu jsou na místě akce a dokáží vzniklé situace i problémy efektivně řešit
- dobíjení mobilních telefonů u menších dětí zařídí vedoucí oddílu 
- mobilní telefon si každý může uložit do trezoru u hlavního vedoucího akce
Pozn.: Můžeme konstatovat, že mobilní telefon je v průběhu našich akcí velmi pozitivním pojítkem dětí s rodinou. Můžeme ovšem také konstatovat, že ne vždy si ví rodič rady s informacemi, které mu dítě pomocí mobilního telefonu předá.

 

Návštěvy

otázka: Je možné navštěvovat děti během letního tábora?

odpověď: Rodiče dítěte mají právo kdykoli navštívit dítě v průběhu akce. Ovšem odpověď na otázku, zda dítě navštívit či ne, je problematická. Při zvažování návštěvy je nutné vzít do úvahy její vliv na psychiku dítěte. Každé dítě je individualitou, kterou znají nejlépe právě rodiče a tudíž je toto rozhodnutí plně na nich.

doporučujeme: Pokud si ale nejste jistí svým rozhodnutím, doporučujeme nejprve telefonický (e-mail, SMS...) kontakt s hlavním vedoucím akce, který po poradě s oddílovým vedoucím navrhne vhodný postup.

Pozn.: V některých případech je vhodnější pravidelný kontakt s dítětem pomocí mobilního telefonu (viz Mobil).

Při samotné návštěvě rodičů (zákonného zástupce) může dojít k dočasnému uvolnění dítěte z akce, a to za těchto podmínek :
a) písemně je zaznamenána doba odchodu
b) písemně je zaznamenána předpokládaná doba příchodu
c) vše je potvrzeno podpisem rodiče (zákonného zástupce) - dítě rodičům předává vedoucí oddílu, případně vedoucí dne, hlavní vedoucí nebo jeho zástupce
- dítě nesmí být předáno nikomu jinému bez souhlasu rodičů (zákonného zástupce)

 

Noční aktivity

otázka: Musí se děti účastnit nočních her a hlídek?

odpověď: Nemusí. Noční hry a hlídky jsou součástí programu letních táborů i dalších akcí. Zprostředkovávají dětem prožitky, které nemohou získat v průběhu svého běžného dne. Na noční aktivity jsou děti dopředu připravovány. Jsou motivovány, aby se těchto aktivit zúčastnily. Pokud účast z jakéhokoli důvodu odmítnou, je toto odmítnutí cele respektováno.

 

Onemocnění a úraz

otázka: Jak postupujete v případě onemocnění či úrazu dítěte?

odpověď: Po celou dobu pobytu dětí na táboře je přítomen zdravotník, který sleduje jejich zdravotní stav. Onemocnění či úraz konzultujeme s příslušným lékařem nebo zdravotnickým zařízením a dále postupujeme dle jejich pokynů.
Příslušné poplatky za recept, návštěvu pohotovosti, klinické ošetření lékařem, léky apod. uhradíme. 
Poté zkontaktujeme rodiče a:
a) oznámíme jim změnu zdravotního stavu dítěte
b) dohodneme způsob úhrady zaplacených poplatků 

Pozn.: Souhlas s úhradou poplatků za ošetření ve zdravotnických zařízeních a za recepty dávají zákonní zástupci dítěte v listu účastníka.

 

Poprvé bez rodičů

otázka: Moje dítě je poprvé na táboře. Co mohu udělat, aby to zvládlo co nejlépe?

odpověď: Část účastníků každé akce se skládá z dětí, které jsou nejenom poprvé s námi, ale vůbec poprvé sami, bez rodičů nebo příbuzných mimo domov. Ve většině případů se jedná o děti mladšího školního věku. Naši vedoucí jsou připraveni pro práci s dětmi. Umí také řešit různé situace vyplývající z prvních samostatných pobytů dětí na táboře.

doporučujeme:
- vysvětlit dětem, že jejich pobyt na táboře není motivován snahou se jich "na nějakou dobu zbavit" nebo tím, že je "nemáte rádi", ale tím, že to k životu patří a že nejsou v podobné situaci sami
- vybírat tábor a téma tábora společně s dětmi
- pozitivně je motivovat budováním představ o tom, co zajímavého a pěkného je na táboře čeká. Pomoci s vytvořením představy tábora Vám může fotogalerie na těchto stránkách.
- dohodnout způsob vzájemné komunikace - efektivním a rychlým prostředkem je např. mobilní telefon (viz mobil)
- pokud to je možné, přihlásit dítě na některou z našich kratších akcí, kde si nás bude moci "osahat"
- vhodné je pravidelné posílání dopisů a pohledů, které si dítě může vystavit, dát pod polštář, chlubit se s nimi...

Pozn.: Některé introvertnější lítostivé děti, které mají mobilní telefon, řeší svoje odloučení voláním s rodiči prakticky hned po nástupu na tábor. Často způsobem: "je to zde hrozné, přijeďte si pro mne". Protože se ale nesvěří nikomu z dětí ani vedoucích, nemůže být tento stav okamžitě, bez více náznaků, odhalen. Je proto vhodné informovat hlavního vedoucího akce, který dokáže ve spolupráci s vedoucím oddílu se sdělenými informacemi efektivně pracovat.
Včasným informováním usnadňujete dětem první samostatný pobyt, který je pro ně zátěžovou situací a kterou se teprve učí zvládat. 

 

Rozdělení do oddílů

otázka: Jak jsou děti rozděleny do oddílů?

odpověď: Při rozdělování do oddílů (skupin) zohledňujeme věk účastníků. Bereme do úvahy psychický a somatický vývoj, rozdílné vědomosti, dovednosti a potřeby dětí a mládeže v jednotlivých věkových kategoriích. Oddíly jsou složené z děvčat a chlapců přibližně stejného věku. 

 

rozdělení podle věku:
6 - 7 let
8 - 9 let
10 - 12 let
13 - 14 let
15 - 17 let

 

V případě specifických akcí- kola, lyže..., přihlížíme k úrovni dovedností v dané oblasti.

Pozn.: Důležitým prvkem při rozdělování do oddílů je také přání dětí. Tzn., že není vždy nejdůležitější věk, ale psychická pohoda dítěte, kterou podporujeme možností být v oddíle s kamarády, sourozenci ap.

 

Šikana

otázka: Vyskytuje se na Vašich akcích šikana mezi dětmi?

odpověď: Položím nejprve vlastní otázku: Vyskytuje se na Základních školách šikana? Odpověď zní, ano. A na naše akce jezdí děti a mládež, které navštěvují naše školy. 

Problematika šikany je ze strany Studia důsledně zpracována v oblastech:
a) prevence šikany
b) řešení šikany 

Prevence a řešení šikany v bodech:
- personál tábora je proškolen v problematice šikany a řeší již náznaky chování, které by mohly vyústit v šikanu
- způsob rozdělení do oddílů (skupin) a promyšlené ubytování účastníků preventivně ošetřuje šikanu
- členění programu akce nedává prostor rozvoji šikany
- veškerá činnost probíhá pod dohledem vedoucích
- účastníci akce jsou seznámeni s řádem akce, ve kterém je šikana jmenovitě zakázána 
- účastníci akce jsou seznámeni s tím, co je šikana (nedochází tudíž k výmluvám na neznalost pojmu šikana)
- účastníci akce jsou seznámeni s tím, že šikana je hrubým porušením řádu akce, čehož následkem je okamžité ukončení účasti
- rodiče (zákonný zástupce) podepisují v listu účastníka souhlas s ukončením účasti na akci následkem hrubého porušení řádu akce
- řešení šikany je v kompetenci hlavního vedoucího akce


Pozn.: Ne vždy se dá šikaně zcela vyhnout. Ale prevence šikany na našich akcích tento jev potlačuje. Můžeme konstatovat, že pokud již k šikaně došlo, zvolené postupy, ve kterých je účinně používáno psychologické působení na viníka, zatím vždy zamezily pokračování tohoto jevu.

 

Ubytování

otázka: Je možné ubytovat děti společně podle přání? 

odpověď: Ano, děti je možné ubytovat podle jejich přání. Při ubytovávání jsou nejprve děti rozděleny podle věku a pohlaví. Společně jsou tedy ubytováni účastníci ve stejné věkové kategorii, chlapci a děvčata zvlášť. Tento způsob ubytování vychází ze společných zájmů stejně starých dětí a zároveň částečně preventivně ošetřuje možný vznik šikany. Po prvotním rozdělení mají děti možnost požádat o změnu při ubytování tak, aby co nejlépe vyhovovalo jejich přání. Společné ubytování kamarádů, příbuzných atd. kladně působí na psychiku účastníků akce.

doporučujeme: Uvést přání společného ubytování s konkrétními dětmi do přihlášky, případně nám toto jakýmkoli způsobem oznámit. Znalost těchto informací urychluje a zefektivňuje samotný průběh ubytovávání.

 

Vši

otázka: Jak je řešena problematika vší na táboře?

odpověď: Dítě postižené pedikulosou (zavšivením) je považováno za infekční a nebude přijato k pobytu na táboře. 

upřesnění: Veš v jakémkoliv stádiu vývoje (hnida, nymfa, dospělý jedinec) je dle závazného stanoviska "hygieny" považováno za infekční onemocnění.

z toho vyplývá: 
- všechny děti při nástupu na letní tábor projdou zdravotním filtrem 
- děti infikované vší jsou izolovány a rodiče jsou v souladu s listem účastníka a všeobecnými podmínkami Studia aktivní rekreace vyzváni k okamžitému odvozu dítěte z tábora

doporučujeme: 
- před nástupem na tábor prohlédněte dětem pozorně vlasy (věnujte zvýšenou pozornost místům za ušima, čelní a týlní oblasti) 
- i jediná hnida můž být zdrojem nákazy pro celý tábor